top of page

הנושא הכללי של הקבוצה: יחסים בין אישיים. כלים מרכזיים: תנועה ועיבוד ורבלי (שיחה).

מדובר על קבוצה תהליכית סגורה. הכוונה שהמשתתפים יצטרפו רק בתחילת הקבוצה לאחר המפגש האישי של תיאום ציפיות וסגירת חוזה אישי מול המנחה. לא תאפשר הצטרפות לאחר לתחילתו של תהליך.

המנחה מתחייב להביא למפגשים את מלוא הידע והניסיון, יפעל למען יצירת מרחב בטוח לכל המשתתפים תוך שמירה על כללים אתיים של פרטיות, שמירה על גבולות והמנעות מפגיעה.

המנחה מתחייב לבנות את הרכב המשתתפים על בסיס שיקולים מקצועיים בלבד ותוך התחשבות בטובת כל הפונים. במקרים מסוימים המנחה שומר על זכות להציע התערבות אלטרנטיבית במקום הקבוצה.

כמות המשתתפים מוגבלת - עד 10 משתתפים.

הקבוצה תורכב על עקרון כל הקודם זוכה וללא העדפות מצד המנחה למאפייני מגדר, לאום או גיל (למעט ההגבלה למבוגרים בלבד - מעל גיל 18).

המנחה מתחייב לספק זמינות במידת האפשר לפניות אישיות לכל המשתתפים מעבר לזמן המפגשים. ובנוסף לכל משתתף תתאפשר לקיים מפגש אישי ללא תשלום בתום תהליך קבוצתי.

כמות המפגשים הכללית: 12 מפגשים, משך כל מפגש 75 דקות.

עלות לכל מפגש 100 ש''ח. במקרים מסוימים תנתן הנחה. התשלום יתבצע כל פעם עבור 4 מפגשים מראש. במפגש הראשון, במפגש החמישי ובמפגש התשעי. התשלום יתבצע מזומן או בצ'ק תמורת קבלה. לשאלות בנוגע לאפשרות של כיסוי ביטוחי, נא לפנות למנחה לקבלת פרטים.

bottom of page